Historik

Sällskapet för svensk postal dokumentation (SSPD) bildades lördagen den 21 mars 1970. Hemma hos Curt Haij på Mosebacke torg 9 i Stockholm träffades Erland Brand, Ulf Ivarsson och Karl-Erik Stenberg. Man enades om att bilda en sammanslutning, till vilken man skulle ”söka vinna filatelister med sådana samlingsområden som förfilateli, stämplar och brev av speciell karaktär. Föreningen skall ha som mål att gagna forskningen inom filatelin såväl före som efter frimärkenas införande och fram till 1874”.

Det första arrangemanget för SSPD blev ett symposium för postal dokumentation, vilket anordnades den 17 maj 1970 i samband med frimärksutställningen i Trelleborg. De första åren förekom även några offentliga auktioner.

1973 beslöt man att dela in medlemmarna i en rad grupper som fick ansvar för olika forskningsuppgifter. Syftet var att medlemmarna fortlöpande skulle publicera artiklar i ämnen som hörde till svensk posthistoria. Resultatet kom att bli en skriftserie – Skrifter och meddelanden från SSPD – som inleddes 1974. Ett häfte publicerades årligen under perioden 1974–1977 och ytterligare två nummer utkom 1981 respektive 1982. Sin efterföljare fick denna skriftserie 1986 i Aktuellt om Posthistoria.

SSPD:s bildande meddelades i Svensk Filatelistisk Tidskrift våren 1970 och redan efter två år kunde man räkna 41 medlemmar och 6 hedersmedlemmar. Vid årsmötet i mars 1974 beslöt man att ändra föreningens namn till Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, vilket bättre skulle överensstämma med den historiska aspekt som flertalet medlemmar lade på sitt samlande. Under årens lopp har det posthistoriska samlandet varit på oavbruten frammarsch och några tidsgränser gäller inte längre. Att dokumentera samtidens postala verksamhet är numera något som engagerar många av SSPD:s medlemmar.

Vid årsmötet 1980 framfördes ett förslag att bilda lokalavdelningar av SSPD i regioner med många medlemmar. Resultatet blev att SSPD/Syd kom till. SSPD/Syd har sedan dess egna möten och aktiviteter vid sidan av Stockholmsavdelningen. SSPD propagerade också tidigt för hemortssamlandet och medverkade i bildandet av en riksförening för detta.

Curt Haij blev SSPD:s förste ordförande och kvarstod som sådan till 1975. Han efterträddes då av Arne O. Olsson, som i sin tur var ordförande till 1985, då Jan Billgren tog vid. Årsmötet 1996 valde Gustaf Ankarcrona som ordförande. Erik Hamberg övertog ordförandeklubban 2004 och överlämnade den 2009 till vår nuvarande ordförande, Staffan Karlsson.

Redan tidigt kom Postmuseum att spela en viktig roll i SSPD:s verksamhet. Flera tjänstemän vid museet engagerades i sällskapets aktiviteter, i synnerhet den tidigt bortgångne Stig Nilebant, men även museicheferna Gilbert Svensson och efterträdaren Karin Svahn (Rabén). Hösten 1983 ställde ett flertal medlemmar ut sina samlingar på Postmuseum under två månader under rubriken ”SSPD visar posthistoria”. I oktober 1989 ägde den första Posthistoriska Dagen rum på Postmuseum, ett arrangemang som årligen förekommit sedan dess. Undantagsvis har den Posthistoriska Dagen förlagts i anslutning till större frimärksutställningar i landet. I samband med större utställningar har SSPD i flera fall ordnat utställningar med medlemmarnas exponat eller arrangerat egna symposier.