Nästa vår i Göteborg…

SSPD anordnar en posthistorisk vårträff i Göteborg den 6 april 2024. På programmet står auktionsvisning inför Göta Frimärkens posthistoriska auktion och föredrag av Peter Lorentzon, Fredrik Ydell, Bengt Herrman och Leif Ruud. Dessutom kommer SSPD, Nordisk Filateli, Göta Frimärken, SFF och Postmusei vänner att sälja filatelistisk och posthistorisk litteratur. Fri entré, alla är välkomna. Notera den 6 april i almanackan redan nu!

Avbrott i postutväxlingen med Kina under den kinesiska revolutionen 1949 gjorde att detta brev, ur Leif Ruuds samling, inte gick att befordra, utan sändes i retur till Sverige.

Posthistoria 2024 i Göteborg arrangeras av SSPD i samarbete med SFF-föreningen i Göteborg, Göta Frimärken och Nordisk Filateli. Väl mött i Göteborg!

Posthistoriska dagen den 18 november

Årets posthistoriska dag i Stockholm blev lyckad. Bergmansalen på Mäster Olofsgården var fullsatt och vi fick ta del av fyra uppskattade presentationer om olika aspekter av svensk posthistoria. Många hittade också nytt material till sina samlingar under den inledande köp-och-sälj-timmen. Ett stort tack till föredragshållare och övriga deltagare!

I ett trevligt föredrag berättade Robert Stolt om illustrerade försändelser. Detta kuvert, postgånget 1889, var startpunkten för hans samling på detta tema.

SSPD-möte 18 oktober – Sveriges tidigaste posttaxor

Vid vårt oktobermöte på ABF-huset berättade Giselher Naglitsch om sitt stora projekt med att dokumentera svenska posttaxor från Postverkets första 100 år – ett arbete som nyligen publicerades i Postryttaren. Posttaxorna berättar inte bara vad det kostade att skicka brev mellan olika orter i landet, utan också hur postverksamheten utvecklades – vilka postkontor som var öppna, hur postvägarna gick samt när och hur ofta posten befordrades på olika sträckor. Detta illustrerade Giselher med kartor och postala objekt. År 1692 fick varje postkontor i landet sin egen taxa. Dessa taxor kom att bestå i nästan 55 år, med vissa modifikationer. De finns numera tillgängliga digitalt genom Postmuseum. Andra viktiga källor till den tidiga postverksamheten är Kersti och Bertil Larssons samling av kopior av svenska postcirkulär och den så kallade ”prickeboken” från 1698 som visar postmängderna från Stockholm till olika orter i landet detta år.

Giselher Naglitschs posthistoriska samlande började på 1980-talet med Märsta och Sigtuna kommun. Detta brev är ett av hans favoritobjekt – det tidigaste kända brevet från Sigtuna, skickat av Sigtunas förste kände postmästare Mårten Litz.

Militärpostal Tidskrift – MPT 93

Studiegruppen för Svensk Militärpostal Dokumentation, en studiegrupp inom SSPD, har kommit ut med ett nytt nummer av Militärpostal tidskrift: MPT 93. Tidskriften gavs tidigare ut av Sveriges Militärpostsällskap (SMPS) och numreringen är en fortsättning i den serien. På grund av att tryckkostnader och porton skjuter i höjden finns MPT numera endast tillgänglig för nerladdning som PDF-fil här.

Belöning till Giselher Naglitsch

Vi gratulerar sällskapets tidigare sekreterare och redaktör Giselher Naglitsch, som belönats av Karl-Erik Stenbergs minnesfond för sina posthistoriska insatser. Bland annat uppmärksammas han för sitt arbete med SSPD:s publikationer Aktuellt om Posthistoria och Posthistoriska Notiser. Den fullständiga motiveringen och mer information om minnesfonden finns att läsa på Sveriges Filatelistförbunds hemsida.

SSPD-möte 20 september – Tilläggsfrankerade helsaker

På höstens första möte i Stockholm höll Staffan Smedberg ett uppskattat föredrag om tilläggsfrankerade helsaker. Tilläggsfrankering kan bli nödvändig när en helsak används till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Det kan exempelvis handla om högre vikt, längre befordringsväg (t.ex. utland direkt eller eftersänt), snabbare (flyg och express), tilläggstjänster (rek, ass, postförskott, mottagningsbevis) eller när helsaken har använts till annat försändelseslag än det avsedda. Även portohöjningar efter helsakens utgivning och lösenbeläggning kan ge upphov till extra frankering. Här visade Staffan intressanta exempel på lösen utkrävd i utlandet, t.ex. avgift för poste restante. Svarskort från utlandet frankerade med svenskt frimärke för vanlig befordran och kompletterade med utländskt frimärke för flygbefordran, var andra exempel på intressant postal dokumentation.

Ett utrikes brevkort tilläggsfrankerat för två posttjänster – luftpost och expressutdelning.

Höstens mötesdagar i Syd

SSDP Syd har följande mötesdagar under hösten: 19/9, 10/10, 14/11 och 12/12. För närvarande är endast mötesdagarna inbokade. Programmet kommer att publicera här allteftersom det blir klart.