Historik

Lördagen den 21 mars 1970 bildades Sällskapet för svensk postal dokumentation (SSPD). Hemma hos Curt Haij på Mosebacke torg 9 i Stockholm träffades Erland Brand, Ulf Ivarsson och Karl-Erik Stenberg. Man enades om att bilda en sammanslutning, till vilken man skulle ”söka vinna filatelister med sådana samlingsområden som förfilateli, stämplar och brev av speciell karaktär. Föreningen skall ha som mål att gagna forskningen inom filatelin såväl före som efter frimärkenas införande och fram till 1874.”

Det första arrangemanget för SSPD blev ett symposium för postal dokumentation, vilket anordnades den 17 maj 1970 i samband med frimärksutställningen i Trelleborg. De första åren förekom även några offentliga auktioner.

1973 beslöt man att dela in medlemmarna i en rad grupper som fick ansvar för olika forskningsuppgifter. Syftet var att medlemmarna fortlöpande skulle publicera artiklar i ämnen som hörde till svensk posthistoria. Resultatet kom att bli en skriftserie som inleddes 1974, Skrifter och meddelanden från SSPD. Ett häfte publicerades årligen under perioden 1974-1977 och ytterligare två nummer utkom 1981 resp. 1982. Sin efterföljare fick denna serie 1986 i Aktuellt om Posthistoria, som publicerar artiklar om posthistoriska studier och forskningsresultat.

SSPD:s bildande hade meddelats i Svensk Filatelistisk Tidskrift våren 1970 och redan efter två år kunde man räkna 41 medlemmar och 6 hedersmedlemmar. Vid årsmötet i mars 1974 beslöt man att ändra föreningens namn till Sällskapet för svensk posthistorisk dokumentation, vilket bättre överensstämde med den historiska aspekt som flertalet medlemmar lade på sitt samlande. Under årens lopp ändrades det posthistoriska samlandet och några tidsgränser kom inte längre att gälla. Att dokumentera samtidens postala verksamhet blev något som alltmer kom att engagera många av SSPD:s medlemmar.

Vid årsmötet 1980 framfördes ett förslag om att bilda lokalavdelningar av SSPD i regioner med många medlemmar. Resultatet blev att SSPD/Syd kom till, som sedan dess har egna möten och aktiviteter vid sidan av Stockholmsavdelningen. SSPD propagerade även tidigt för hemortssamlandet och medverkade i bildandet av en riksförening för detta samlande.

Curt Haij blev SSPD:s förste ordförande och kvarstod som sådan till 1975. Han efterträddes då av Arne O. Olsson, som i sin tur kvarstannade på denna post till 1985, då Jan Billgren tog vid. Årsmötet 1996 valde Gustaf Ankarcrona. Erik Hamberg övertog ordförandeklubban 2004 och överlämnade den 2009 till Staffan Karlsson. Vid årsmötet 2021 valdes Gunnar Lithen till ny ordförande efter Staffan Karlsson. Årsmötet var unikt på så sätt att det avhandlades per korrespondens på grund av covid-19.

Redan tidigt kom Postmuseum att spela en viktig roll i SSPD:s verksamhet. Flera tjänstemän vid museet engagerades i sällskapets aktiviteter, i synnerhet den tidigt bortgångne Stig Nilebrant, men även museicheferna Gilbert Svenson, efterträdaren Karin Svahn (Rabén) och Erik Hamberg.

År 1974 visades SSPD-utställningen Brev från 4 sekler på Postmuseum. Sedan har utställningar anordnats vid ett flertal tillfällen, bland annat år 1983 under rubriken SSPD visar posthistoria, år 2000 Posthistoria från 6 sekler, år 2005 åter SSPD visar posthistoria och år 2010 under namnet SSPD 40 år och 40 utställare. När SSPD fyllde 50 år 2020 var planen att fira detta i anslutning till NORDIA 2020. Detta arrangemang frös dock inne på grund av pandemin. Som ersättning ordnades därför en digital utställning på NETEX. Formatet var ”en ram” och det finns inga krav på att följa reglementet, vilket gav större utrymme än vanligt för kreativa exponat.

I oktober 1989 ägde den första Posthistoriska Dagen rum på Postmuseum, ett arrangemang som årligen förekommit fram till 2020 då covid-19 omöjliggjorde publika arrangemang. Planen är att Posthistoriska dagen ska återkomma 2021.

I samband med större utställningar har SSPD i flera fall arrangerat symposier för besökare, senast på Stockholmia 2019.