Sällskapet

Sällskapet för Svensk Posthistorisk Dokumentation (SSPD) är en ideell sammanslutning som skall främja intresset för och kunskaper om allt som kan hänföras till svensk posthistoria. Sällskapet skall även verka för att internationellt främja forskningen inom det posthistoriska området. SSPD är en riksförening inom Sveriges Filatelistförbund.

Sällskapet består av drygt 100 ledamöter. Inval sker efter inbjudan från styrelsen.