Aktuellt om posthistoria

Aktuellt om Posthistoria (AoP) är en skrift där SSPD sedan 1986 publicerar resultat av medlemmarnas posthistoriska forskning. AoP sänds till alla medlemmar i SSPD. Resterande nummer finns till försäljning i mån av tillgång. Pris nr 12-17: 150 kr/st plus porto, tidigare nummer: 50 kr/st plus porto. För information och beställning, kontakta info@sspd.se

Vissa artiklar i AoP finns att ladda ner som PDF via länkar från innehållsförteckningen. Vi har i första hand valt att publicera artiklar från slutsålda nummer. Publicering på Internet görs enbart efter uttryckligt godkännande från författarna.

Aktuellt om Posthistoria nr 17, 2024
Patrik Larsson: ”Angelägne ordres och bref som eij kunna sändas med Posten, eller tåla drögzmåhl, beställes genom budkafla”. Befordran av brev med soldatpost vid regementena inom Skaraborgs län
Matthias Hapke: Svensk post på näver eller trä
Erik Hamberg: Om användningen av stämpeln ”Rekommenderas”
Per-Edvin Persson: Den optiska telegrafen Grisslehamn – Signilskär – Eckerö 1796–1809
Lars-Erik Torstensson: Förenade post- och järnvägsstationer
Arne O. Olsson: Valörurklipp från helsaker använda som frimärken
Fredrik Ydell: Vasadynastin – från Gustav till Kristina

Aktuellt om Posthistoria nr 16, 2022
Gunnar Lithén: Ångbåtsposten och båtstämplarna på Frykensjöarna
Staffan Karlsson: Nordens Casablanca
Arne Forssén: Lokalförsändelser befordrade med Posten
Hans-Ove Aldenbrink: Salomon August Andrée
Tomas Karlsson: Google Translate
Per-Olof Jansson: Svensk lösen 1892–1976
Tomas Karlsson: En försändelse – en regel
Sven-Börje Ewers: Värnamomärkena
Leif Bergman: ”Tillhör lokalposten” 1900–1951

Aktuellt om Posthistoria nr 15, 2020 (slutsåld)
Giselher Naglitsch: Förord
Sven-Börje Ewers: Våra rakstämplar
Göran Persson: Posten i Östersjön under Krimkriget
Staffan Karlsson: Svensk valutakontroll 1939-1957
Lars Wester: Frimärken som frankering – en återblick de senaste 50 åren
Erik Hamberg: Svåra isvintrar för postföringen mellan Sverige och Finland 1870-1900
Gunnar Dahlstrand: Svenska frankostämplar m/26, 1924-1944
Rikard Azelius: Några postala konsekvenser av fransk-tyska kriget 1870/71 på postförbindelserna mellan Sverige och Frankrike
Jan-Olov Edling: Kristiden 1914-1919
Giselher Naglitsch: Svensk post-filateli, år 1975 till ca 2002

Aktuellt om Posthistoria nr 14, 2018
Jonas Hällström: Postens LokalPaketDistribution (PLD) i Göteborg 1970-1976
Arne O. Olsson: Svenska automatmärken, Oscar II till Gustav VI Adolf
Evert Zetterberg: Om användningen av blanketter för inrikes tidningsöverflyttning samt adressändring för tidning
Gunnar Dahlstrand: Svenska inrikes postanvisningar 1945-1947
Kjell Arvidsson: Brevkort använt i skrivmaskin
Kjell Nilson: Postens Express i Stockholm 1929-1946
Giselher Naglitsch: Lösbrev och lösväskor till och från Rånäs 1752-1884
Giselher Naglitsch: Hur fick postbönderna betalt?

Aktuellt om Posthistoria nr 13, 2016
Tomas Karlsson och Per Gustafson: Hur får ett brevkort se ut? Postala regler 1887-1907
Staffan Karlsson: Postutväxling med USA, utgående post 1939-1945
Giselher Naglitsch: År 1718 hade Stockholm två posthus och ett generalpostkontor
Klaus Michtner: Foreign cancellations on Baltic Sea states mail

Aktuellt om Posthistoria nr 12, 2014
Giselher Naglitsch: Hur betydande postreformer i mitten av 1800-talet påverkade postlandskapet i centrala delar av Uppland
Arne O. Olsson: Malmö 1-7 post
Klaus Michtner: Forgotten rate and route and irregularities for Swedish mail abroad
Staffan Ferdén: Brev med angivet värde till utlandet under perioden efter Världspostföreningens bildande 1875-UPU 1879
Kjell Nilson: Missionärsbreven till Kina
Staffan Karlsson: Interneringspost i Sverige 1939-1946

Aktuellt om Posthistoria nr 11, 2012 (slutsåld)
Giselher Naglitsch: Posten till Upsala och Norrlanden
Lennart Ivarsson: Postverkets Aviseringsblanketter 1873- ca 1900
Staffan Ferdén: Brevpostförskott till utomnordiska länder före 1907
Tomas Karlsson och Per Gustafson: Utrikes användning av Jubileumsbrevkortet från 1897
Per Gustafson och Tomas Karlsson: Införandet av brevkort med delad adressida i Sverige

Aktuellt om Posthistoria nr 10, 2009
Ingvar Larsson: Postmästarens sportler
Lennart Linden: Lördagsutdelning 1978-1987
Staffan Karlsson: Allmänna säkerhetstjänstens postkontroll under andra världskriget
Lennart Ivarsson: Gotland – ett särbehandlat brevportoområde
Erik Hamberg: Wärde-stämpling av rekommenderade försändelser till utlandet 1873-1882
Förteckning över författare och artiklar i tidigare utgåvor av Aktuellt om Posthistoria och Skrifter och Meddelanden

Aktuellt om Posthistoria nr 9, 2006
Göran Linderoth: Parallellposterna i Sverige
Oddbjørn Solli: Fördubblat porto
Åke Rietz: Portosatser för lösenförsändelser under perioden 1874-1891
Lennart Kron: Posthistoriskt intressanta ångbåtsexpeditioner i Norrland
Kjell Arvidsson: 10 år med Nya Brevnätet och Inkjet

Aktuellt om Posthistoria nr 8, 2003
Jan Billgren: Assurerade försändelser till utlandet under 1900-talet
Jan-Olov Edling: Inrikes mottagningsbevis 1900-1922
Harry Hohndorf: Postrepressalier Sverige-England under första världskriget
Gordon Hughmark: Königliche Schwedische Fürstliche Hessische Post
Per-Erik Nilsson: Post över Kvarken i svunnen tid
Arne Ringbom: Om Postambulanser, postkupéer och järnvägspost – en överpostiljon berättar
Leif Ruud: Försummad och olycksdrabbad post fram till 1900

Aktuellt om Posthistoria nr 7, 2000
Förteckning över artiklar införda i Aktuellt om Posthistoria nr 1-6
Jan Billgren: Några posthistoriskt och personhistoriskt intressanta dokument
Karl-Erik Stenberg: Några ord om och kring SSPD i begynnelseskedet
Göran Elmborg: Allmänna posten, klockarposten och kronoposten i en avkrok
Lennart Lundh: Tidig svensk ångbåtspost 1824-1869
Hans-Ove Aldenbrink: Ångbåtspost på Vättern
Lennart Kron: Ångbåtspostexpeditioner och poststationer ombord på örlogs-/eskaderfartyg 1907-1914.

Aktuellt om Posthistoria nr 6, 1999
Sören Andersson: Paketpost från Schweiz via Sverige till Ryssland 1914-1918
Gert Fredriksson: Postutvecklingen i södra Möre härad längs de nya järnvägslinjerna Torsås-Karlskrona och Torsås-Kalmar
Gordon Hughmark: Letters from Prussia to Stockholm during the cholera period in 1831
Lennart Ivarsson: Brevportot till Sveriges fältpostkontor 1806-1814
Erik Lindgren: Arbetsförhållanden för små postchefer
Arne O. Olsson: Jönköping-Gripenberg Järnväg
Anders Pleijel: Borgholms Postkontor

Aktuellt om posthistoria nr 5, 1997 (slutsåld)
Sören Andersson: Ett bankövertryck 1922
Richard Bodin: Svenska fältpostkontor i utlandet
Lennart Ivarsson: Revidering av postförskottsqvittoblanketterna 1873-1900
Ingvar Larsson: Tidig svensk paketpostföring och diligenstrafik
Karl-Erik Stenberg och Henrik Wirzenius: Några anteckningar om postgången mellan Sverige och Finland under Krimkrigets dagar

Aktuellt om Posthistoria nr 4, 1994
Sören Andersson: Portodelningen i pakettrafiken med Norge 1878-1917
Jan Billgren: Vad ett parti tjänstebrevkort kan innehålla
Sören Eklöw: Brevet som ledde till N.L. i Stockholm
Lennart Ivarsson: Postverkets qvitto-blanketter 1873-ca. 1900
Anker Jönsson: Det tidigaste adressbrevet till postförskottspaket
Göran Linderoth: Kronostämplarna
Knut Norborg: S-försändelse eller söndagsbrev
Harry Salomon: När brevhemligheten inte skyddas
Owe Svahn: Några särlingar bland svenska maskinstämplade försändelser

Aktuellt om Posthistoria nr 3, 1991
Jan Billgren: Handskriftsnoteringar på brev till och från utlandet åren 1855-1894
Jan Billgren: Lösbrevens historia
Arne Forssén: Några ören hit eller dit…
Mats Gustafsson: Porto för inrikes tidningskorsband under perioden 1877 till 1919
Erik Hamberg: Svenska paketpostetiketter före 1894
Erik Hamberg: De försvunna postförskottsreversalerna
Ingemar Wågerman: Sveriges postförbindelser under Gulfkrisen 1990-1991

Aktuellt om Posthistoria nr 2, 1988
Sören Andersson: Utrikes tariffpaket 1885-1920
Jan Billgren: Expressförsändelser åren 1864-1922
Mats Gustafsson: Fribrevstämplar i Stockholm under perioden 1830 till 1873
Wolfgang Löhrich: Svenska brevstämplar i Hamburg
Ingemar Wågerman: Inskeppningsavier
Sven Åhman: Filatelistisk kannibalism

Aktuellt om Posthistoria nr 1, 1986 (slutsåld)
Jan Billgren: Försändelser med mottagningsbevis 1855-1920
Yngve Eriksson: Inrikes paketavier – mitt samlingsområde
Sven-Börje Ewers: Varför trycktes 55 och 80 öres valörerna av Gustaf V i medaljong?
Wolfgang Löhrich: Poststämplarna under den andra Stralsund-perioden
Arman Månsson: Ångbåtspost
Knut Norborg: Lunds postförbindelser med sin omvärld 1771-1816
Karl-Erik Stenberg: Lokalbrefkontoret 1855-1856
Karl-Erik Stenberg: Lokalbrevbäringen i Stockholm året 1862